selective%2520focus%2520photography%2520

Dự Án Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên (NDS) Lạch Longfellow

Chào mừng quý vị đến với Sự Kiện Giới Thiệu Trực Tuyến về NDS Lạch Longfellow!

Khi có mưa tại khu dân cư Delridge và Westwood, chất ô nhiễm từ đường phố sẽ chảy về Lạch Longfellow khi chưa được xử lý. Điều này không tốt cho cả nguồn nước lẫn sức khỏe người dân. Tin tốt là chúng ta có thể thực hiện điều gì đó!​

 

Seattle Public Utilities (SPU) đang lên kế hoạch xây dựng các hệ thống thoát nước tự nhiên tại khu vực của quý vị trong năm 2021. Với dự án này, chúng tôi đang hợp tác với Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT), Văn Phòng Nghệ Thuật và Văn Hóa (Office of Arts & Culture) thông qua chương trình 1% for the Arts, và Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Quận King.

Seattle Public Utilities (SPU) is planning to build natural drainage systems in your neighborhood in 2021. For this project, we are partnering with Seattle Department of Transportation (SDOT), Office of Arts & Culture through 1% for the Arts, and King County Flood Control District.

Khám phá khu vực này để:

Chào mừng quý vị đến với Sự Kiện Giới Thiệu Trực Tuyến về NDS Lạch Longfellow!

Khi có mưa tại khu dân cư Delridge và Westwood, chất ô nhiễm từ đường phố sẽ chảy về Lạch Longfellow khi chưa được xử lý. Điều này không tốt cho cả nguồn nước lẫn sức khỏe người dân. Tin tốt là chúng ta có thể thực hiện điều gì đó!​

 

Seattle Public Utilities (SPU) đang lên kế hoạch xây dựng các hệ thống thoát nước tự nhiên tại khu vực của quý vị trong năm 2021. Với dự án này, chúng tôi đang hợp tác với Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT), Văn Phòng Nghệ Thuật và Văn Hóa (Office of Arts & Culture) thông qua chương trình 1% for the Arts, và Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Quận King.

Seattle Public Utilities (SPU) is planning to build natural drainage systems in your neighborhood in 2021. For this project, we are partnering with Seattle Department of Transportation (SDOT), Office of Arts & Culture through 1% for the Arts, and King County Flood Control District.

Khám phá khu vực này để:

Chào mừng quý vị đến với Sự Kiện Giới Thiệu Trực Tuyến về NDS Lạch Longfellow!

Khi có mưa tại khu dân cư Delridge và Westwood, chất ô nhiễm từ đường phố sẽ chảy về Lạch Longfellow khi chưa được xử lý. Điều này không tốt cho cả nguồn nước lẫn sức khỏe người dân. Tin tốt là chúng ta có thể thực hiện điều gì đó!​

 

Seattle Public Utilities (SPU) đang lên kế hoạch xây dựng các hệ thống thoát nước tự nhiên tại khu vực của quý vị trong năm 2021. Với dự án này, chúng tôi đang hợp tác với Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT), Văn Phòng Nghệ Thuật và Văn Hóa (Office of Arts & Culture) thông qua chương trình 1% for the Arts, và Cơ Quan Kiểm Soát Lũ Lụt Quận King.

Seattle Public Utilities (SPU) is planning to build natural drainage systems in your neighborhood in 2021. For this project, we are partnering with Seattle Department of Transportation (SDOT), Office of Arts & Culture through 1% for the Arts, and King County Flood Control District.

Khám phá khu vực này để:

Online Open House Content

This online open house provides an opportunity to review these draft plan components and provide your feedback through a brief survey. You may use the tiles below or the tabs at the top of the website to navigate.
Thank you for your engagement and input!

1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS
1. Nước Mưa & NDS

Liên Lạc với Chúng Tôi

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin đến quý vị. Nếu quý vị muốn biết thông tin về dự án hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng sử dụng một trong những nguồn thông tin sau:

​​

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com